Sklop je namenjen splošno izobraževalnim predmetom, pri katerih so združeni vsi študenti v letniku.

Splošni cilji:

 • razvijanje zavesti o pomenu  podjetništva;
 • ustvarjanje zmožnosti za presojo poslovanja  podjetij;
 • razvijanje sposobnosti za presojo poslovnih priložnosti;
 • obvladovanje strategij projektnega vodenja;
 • ustvarjanje zmožnosti za samostojno vodenje podjetij.

Študent spozna:

 • osnovne značilnosti  podjetništva;
 • okolje podjetja, poslovni proces in  poslovne funkcije;
 • značilnosti  podjetja v  različnih fazah rasti;
 • zna opredeliti vizijo, poslanstvo in cilje;
 • prepozna različne oblike družb, njihove prednosti in slabosti;
 • delovanje vloge podjetnika in menedžerja…
 • spozna temeljne pojme ekonomike poslovanja;
 • spozna poslovne prvine;
 • spozna pojme stroški, stroškovna mesta in nosilci stroškov;
 • razume temeljne pojme računovodskih izkazov BS, IU in utemeljuje vrednost podjetja;
 • spozna osnovne značilnosti kapitalskih in finančnih trgov;

 • seznani se s poslovnim načrtovanjem, vsebino in načinom izdelave poslovnega načrta…
 • ugotavlja pomen in vsebino marketinške funkcije v podjetju;
 • spozna različne  poslovne priložnosti v marketingu;
 • spozna metode raziskovanja tržnega okolja;
 • spozna pomen trženjskega spleta ( 4P in 7P)…

Kakovost in zanesljivost procesov JM - Miroslav Jurjevič
Poslovno komuniciranje in vodenje
Računalništvo - 1. letnik strojništvo redni in izredni.
Računalništvo in informatika - 1. letnik lesarstvo redni in izredni.

Stran ureja Alojz Zupančič.
The principal purpose of the course is to train students in reading and understanding technical texts, teach them the basic engineering vocabulary, and revise certain language structures which are specific to English for Science and Technology. The aim of teaching the language structures is not to provide students with more grammar but to teach them how to use the grammar they already know in technical communication.